EU-SCHOOLFRUIT-PROGRAMMA

 Onze school is ingeloot voor deelname aan het programma EU-Schoolfruit!

Onze school draagt het landelijk vignet Gezonde School. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Zo wordt er gezorgd voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en is er aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Er zijn inmiddels verschillende themacertificaten behaald, waaronder het certificaat “Gezonde Voeding”. De Woensdag-Fruitdag op school is inmiddels een goede vaste gewoonte geworden.

Aan het begin van het schooljaar heeft de school zich ingeschreven voor het programma EU-Schoolfruit 2015-2016. Inmiddels is bekend gemaakt dat onze school één van de 1.900 scholen is die mag deelnemen aan dit traject.

EU- Schoolfruit is een programma dat wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en schoolfruitleveranciers. Het stimuleert kinderen om samen fruit en groente te eten in de klas. Als deelnemende school ontvangen wij gedurende 21 weken gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week. In deze periode gaat de school bovendien gebruik maken van diverse EU-Schoolfruit-lessen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar gezondeschool.nl en euschoolfruit.nl.

 


    

Visie en Missie

Wij vinden het belangrijk dat de school een plaats is waar elk kind zich veilig en geaccepteerd voelt en waar kinderen leren respect voor elkaar te hebben en leren samenwerken. Door het kind positief te benaderen, proberen we het vertrouwen en de zelfkennis van het kind te vergroten. De leerlingen voelen zich met de leerkrachten verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het leerklimaat is uitdagend en komt tegemoet aan de mogelijheden van ieder kind, bevordert het zelfstandig werken, de zelfontplooiing en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Onze missie
Schep een  z o r g zaam en uitdagend leerklimaat. Zorg staat hier voor:
Zelfstandigheid
Ontwikkeling
Relatie
Geborgenheid

Visie en missie

schoolgids 2015-2016

We vinden het heel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van het werken en leven in de school. De schoolgids is daarvoor het aangewezen document.
Via deze gids krijgt u informatie over allerhande zaken, zoals:                           
de doelen van ons onderwijs; de werkwijze; de zorg voor onze kinderen; de resultaten en ontwikkelingen;samenwerking met andere scholen en instanties. Ook vakanties/wettelijke regelingen van bestuur, personeel, ouderraad en medezeggenschapsraad staan in de gids beschreven.
Met de volgende link(s) kunt u de schoolgids openen.

Schoolgids 2015-2016
Schoolgids kalender 2015-2016