Arembergschool is een Gezonde School

Onze school draagt het landelijk vignet Gezonde School. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere levensstijl. Zo zorgt de Arembergschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Onze school heeft inmiddels drie themacertificaten behaald, te beginnen met het certificaat “Sociaal-emotionele ontwikkeling” in 2013. Hierbij staat onder andere de emotionele ontwikkeling van leerlingen, onze gedragsregels en de sfeer in de klas centraal.

In 2015 volgde het certificaat “Gezonde Voeding”, dat resulteerde in drie fruitdagen per week op school, waarop de leerlingen gezamenlijk fruit of groente in de klas eten.

In 2016 werd het certificaat “Bewegen en Sport” behaald. Onze school biedt kwalitatief goede gymlessen aan voor alle groepen, schoolzwemmen voor de groepen 3 en 4 en organiseert diverse extra sportactiviteiten tijdens pauzes en sportdagen.

De Arembergschool heeft de gezondheid van leerlingen hoog in het vaandel staan en blijft dan ook voortdurend aandacht geven aan bovengenoemde, met elkaar samenhangende, aspecten. Op deze manier draagt onze school als Gezonde School bij aan de gezondheid, het welbevinden en de schoolprestaties van leerlingen en wordt er gezorgd voor een veilig en prettig leef- en leerklimaat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar gezondeschool.nl

 


    

Visie en Missie

Wij vinden het belangrijk dat de school een plaats is waar elk kind zich veilig en geaccepteerd voelt en waar kinderen leren respect voor elkaar te hebben en leren samenwerken. Door het kind positief te benaderen, proberen we het vertrouwen en de zelfkennis van het kind te vergroten. De leerlingen voelen zich met de leerkrachten verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het leerklimaat is uitdagend en komt tegemoet aan de mogelijheden van ieder kind, bevordert het zelfstandig werken, de zelfontplooiing en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Onze missie
Schep een  z o r g zaam en uitdagend leerklimaat. Zorg staat hier voor:
Zelfstandigheid
Ontwikkeling
Relatie
Geborgenheid

Visie en missie

schoolgids 2017-2018

We vinden het heel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van het werken en leven in de school. De schoolgids is daarvoor het aangewezen document.
Via deze gids krijgt u informatie over allerhande zaken, zoals:                           
de doelen van ons onderwijs; de werkwijze; de zorg voor onze kinderen; de resultaten en ontwikkelingen;samenwerking met andere scholen en instanties. Ook vakanties/wettelijke regelingen van bestuur, personeel, ouderraad en medezeggenschapsraad staan in de gids beschreven.
Met de volgende link kunt u de schoolgids openen.


Schoolgids kalender 2017-2018